AKADÉMIA SOCIÁLNEJ EKONOMIKY

Cieľom Akadémie sociálnej ekonomiky je, aby sa neziskovky naučili podnikať, a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj na dosahovanie spoločenského prospechu. Našou ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chceme prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Zakladajúcimi členmi Akadémie sociálnej ekonomiky sú Slovenská sporiteľňa, Nadácia Slovenskej sporiteľne a Green Foundation. 

Viac o akadémii sa dozviete na stránke www.akademiase.sk. 

V spolupráci so štátom a štátnymi orgánmi sa  nadácia ďalej spolupodieľa na tvorbe a ovplyvňovaní verejnej politiky napríklad v oblasti zeleného obstarávania.