AKADÉMIA SOCIÁLNEJ EKONOMIKY

Green Foundation stála spolu so Slovenskou sporiteľňou a Nadáciou Slovenskej sporiteľne pri založení Akadémie sociálnej ekonomiky. Jej zámerom je, aby sa neziskové organizácie naučili podnikať, získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj na dosahovanie spoločenského prospechu. Ambíciou projektu je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Tým sa prispeje k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Green Foundation ukončila svoje pôsobenie v predmetnom projekte v roku 2019.

Viac sa o akadémii  dozviete na stránke www.akademiase.sk.