ROOTS & SHOOTS

Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín. Nadácia Green Foundation priniesla tento program na Slovensku v roku 2016. Jeho hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia a viesť ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojim konaním vytvárať lepší svet.

Program umožňuje žiakom získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce či mesta a rozvíjať kľúčové kompetencie, nevyhnutné pre ich riešenie (ako napr. strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné zručnosti a ď.).

Jedinečná metodika, založená na postupoch tzv. komunitného učenia (ang. community service-learning) pripravuje žiakov, krok po kroku, na realizáciu vlastného projektu pre komunitu. Prostredníctvom príbehu Dr. Jane Goodall a ďalších vybraných osobností verejného života, sa žiaci postupne dostávajú do kontextu udržateľného rozvoja. Diskutujú o súčasných výzvach spoločnosti, mapujú problémy lokality a realizujú dotazníkové prieskumy, na základe ktorých vyberajú adekvátne témy pre svoje projekty. Celkový proces výučby prebieha v rámci tímovej spolupráce žiakov, s podporou učiteľov a miestnej komunity (rodičia, knižnice, kluby dôchodcov, rozličné spolky, firmy a pod.). Dôležitou súčasťou prípravy a realizácie žiackych projektov predstavujú taktiež miestne samosprávy, ktoré žiakom poskytujú spätnú väzbu, úradné povolenia ako aj materiálnu alebo finančnú podporu.

Kľúčovú úlohu zohrávajú v programe práve učitelia – tzv. facilitátori, ktorí sprevádzajú svoje tímy na ceste projektom – vedú so žiakmi diskusie, pýtajú sa ich na ich názory, v prípade potreby sa ich snažia naviesť na správne riešenie. Vytvárajú príjemné a bezpečné prostredie, v ktorom je priestor pre sebarealizáciu, reflexiu, ako aj riešenie individuálnych problémov.

Program R&S SK prináša každoročne nové aktivity, ušité na mieru našim žiakom a pedagógom. Ponuka kurzov a seminárov je zameraná predovšetkým na rozvoj kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja, ako aj metodickú a kolegiálnu podporu pedagógov.

Dôležitou súčasťou programu Roots & Shoots Slovakia je každoročná Celonárodná žiacka konferencia, kde sa stretávajú všetky školské tímy, aby odprezentovali svoje komunitné projekty za uplynulý rok. Formát peer to peer umožňuje rovesníkom vzájomné zdieľanie skúseností, ako aj inšpiráciu do budúcich ročníkov. V rámci programu sa majú možnosť zoznámiť taktiež s významnými osobnosťami verejného života, nechýbajú ani zástupcovia podnikateľského sektora, štátnych a verejných inštitúcii.

Žiacka konferencia 2019  

Žiacka konferencia 2018 

 

Medzinárodný projekt Educational Leaders in Education for sustainable development (Leaders), v spolupráci s organizáciami SEV Sever (CZ) a Jane Goodall Institut (AT) sa zameriava na tvorbu novej metodiky pre pedagógov a konzultantov, venujúcim sa komunitnému učeniu v oblasti výchovy k udržateľnému rozvoju (programy Roots & Shoots a Škola pro udržitelný život). Na základe skúseností medzinárodného tímu a celoročnej spolupráce s vybranými školami (2019/20), budú vytvorené metodické materiály v oblasti tzv. kolegiálnej podpory, ktoré pomôžu učiteľom zúročiť potenciál vlastného kolektívu pri príprave a realizácii vzdelávacích aktivít, či už v rámci komunitnej výučby alebo ďalších oblastí pedagogickej praxe.

V školskom roku 2018-2019 prebehol evaluačný výskum programu Roots & Shoots Slovakia v spolupráci s Katedrou environmentálních studií, FSS, na Masarykovej univerzite v Brne a Technickou univerzitou vo Zvolene. Na základe dotazníkových prieskumov, ako aj rozhovorov so žiakmi a pedagógmi, sme sa dozvedeli, čo prináša školám účasť na programe.

Na základe výskumu program úspešne obhájil svoju kvalitu, ktorá sa prejavuje výraznou spokojnosťou zapojených žiakov i pedagógov. Hlavný prínos programu sa prejavil predovšetkým v rámci rozvoja kľúčových kompetencií pre udržateľnosť, ako napr. strategické kompetencie, schopnosť riešiť problémy, ako aj spolupracovať, komunikovať v tíme či s úradmi.

Aktívna účasť žiakov na riešení komunitných problémov podporuje u nich presvedčenie, že niečo reálne dokázali zmeniť k lepšiemu, čo im prináša pocit hrdosti, zodpovednosti, ako aj silnú motiváciu pracovať na podobných projektoch v budúcnosti. Podobne ako žiaci, tak aj pedagógovia zlepšujú svoje profesijné kompetencie v súlade s výchovou k udržateľnému rozvoju, ktorá plnohodnotne odpovedá výzvam súčasnej, ako i budúcej spoločnosti.

Dokumenty na stiahnutie

Mapa zapojených škôl 

Katalóg aktivít a projektov 2017/2018

Katalóg aktivít a projektov 2018/2019

 

Roots & Shoots v médiách  

Správa o programe na stránke R&S UK

https://www.noviny.sk/slovensko/231763-skolaci-zmenili-stanicu-na-nepoznanie-vsetko-riesili-na-vlastnu-past

https://www.zilinak.sk/prispevky/8861/revitalizacia-priestoru-zastavky-na-bernolakovej-ulici-v-ziline-pribudnut-moze-streetart-aj-zelen

https://www.joj.sk/zazi-viac/346700-premiera-ziackej-konferencie-uplietli-sme-to-spolu-ake-problemy-ziaci-riesili