Kto sme

Green
Foundation

Naša misia

Pomáhame meniť našu spoločnosť smerom k udržateľnejšej a zodpovednejšej.

Takej, ktorá je schopná a ochotná aktívne riešiť výzvy súvisiace so zmenou klímy a nástupom nových technológií.

Takej, v ktorej vieme ako ľudstvo žiť, prosperovať a napredovať ako neoddeliteľná súčasť  prírody.

O nadácii

V roku 2015 vznikla nadácia Green Foundation.

Jej príbeh sa však začal písať podstatne skôr a to prostredníctvom filantropických aktivít zakladateľa nadácie Borisa Zeleného, ktorého motiváciou bolo a je darovať našej spoločnosti späť niečo zo seba a prispieť tak k jej udržateľnému rozvoju.

Víziou nadácie je spoločnosť, v ktorej vieme žiť, prosperovať a napredovať v súlade s najmodernejšími technológiami a zároveň ako neoddeliteľná súčasť prírody. Aktivity nadácie sú založené na základných hodnotách a postojoch ako sú integrita, rešpekt, úcta, spolupráca, odvaha, odolnosť a vytrvalosť, zvedavosť a vnútorná túžba neprestajne sa vzdelávať, či prelomové rozmýšľanie.

Viac
Náš tím

Sme tím podnikateľov, odborníkov z tretieho sektora, pedagógov, vedcov, mentorov a projektových manažérov a od roku 2015 pod vedením zakladateľa nadácie Borisa Zeleného pracujeme na spoločnej misii.

Boris Zelený

Zakladateľ nadácie, filantrop a impact investor

Viac
Lucia Galová

Členka správnej rady
Ľudské zdroje

Martina Urbanová

Členka správnej rady
Vzdelávanie

Jana Tóthová

CEO
Stratégia

Eva Gáliková

Roots&Shoots Manager
Vzdelávanie
Tretí sektor

Alexandra Korobová

Správkyňa nadácie

PR & Komunikácia
Biodiverzita
Roots&Shoots
Príbeh nadácie

22/12/2015

Vznikla nadácia Green Foundation oficiálne v podobe inštitúcie.

Jej príbeh sa však začal písať podstatne skôr a to prostredníctvom filantropických aktivít zakladateľa nadácie Borisa Zeleného, ktorého motiváciou bolo a je darovať našej spoločnosti späť niečo zo seba a prispieť tak k jej udržateľnému rozvoju. Víziou nadácie je spoločnosť, v ktorej vieme žiť, prosperovať a napredovať v súlade s najmodernejšími technológiami a zároveň ako neoddeliteľná súčasť prírody. Aktivity nadácie sú založené na základných hodnotách a postojoch ako sú nádej, integrita, rešpekt, úcta, spolupráca, odvaha, odolnosť a vytrvalosť, zvedavosť a vnútorná túžba neprestajne sa vzdelávať, či prelomové rozmýšľanie.

2016

Činnosť nadácie sme rozbehli realizáciou menších projektov.

Boli sme vďační za príležitosť byť súčasťou MFF Ekotopfilm a podporiť témy udržateľného rozvoja pre širokú verejnosť a pre mladú generáciu v rámci Junior festivalu. Našou srdcovkou v roku 2016 sa stal projekt komunitnej záhrady Búdková, ktorá funguje do dnešných dní. V roku 2016 sme priniesli na Slovensko program Roots & Shoots.

Roots & Shoots je vzdelávací program nadácie určený pre základné a stredné školy, inšpirovaný globálnym programom Jane Goodall Inštitútu. Podnecuje záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia, učí ich vytvárať si svoje vlastné projekty a prinášať skutočné riešenia a vychováva z nich tzv. súcitných lídrov, nositeľov pozitívnych zmien.

2017

Tento rok bol pod vedením Honzu Kurku

a zásluhou viac ako 10 členného tímu špecialistov a projektových manažérov pre nás rokom akcelerácie a zavedením 5 navzájom prepojených nadačných programov: vzdelávací program, program rozvoja sociálnych inovácií, Future Urban Living, Attitude Tank a nadačná vila Búdka 22 – miesto pre sociálne a ekoinovačné inštitúcie. V tomto roku sme v spolupráci s Ashokou a Svätoborom zrealizovali aj sondu do sociálno-inovačného ekosystému na Slovensku. Tá identifikovala bariéry pre rozvoj sociálnych inovácií.

2018

Na základe výstupov zo sondy do sociálno-inovačného ekosystému spoločnosti boli začaté prípravy projektu Akadémie sociálnej ekonomiky (ASE).

ASE je platforma organizácií (zakladajúcimi členmi sú Foundation, Nadácia Slovenskej sporiteľne a Slovenská sporiteľňa), ktorej cieľom je napomôcť rozvoju sociálneho podnikania na Slovensku. V roku 2018 sa nadácia aktívne podieľala aj na príprave zákona o sociálnom hospodárstve a na jeho uvedení do praxe.

2019

V roku 2019 nadácia ukončila záverečnú fázu testovania vzdelávacieho programu Roots & Shoots.

Metodika programu bola prispôsobená tak, aby reflektovala požiadavky a potreby komunitného vzdelávania na Slovensku. Program bol tak pripravený na rozšírenie po celej krajine. V tomto roku sme zahájili aj projekt Blumentálska partia, ktorý nadväzuje na aktivity realizované v roku 2017 v rámci projektu revitalizácie Kollárovho námestia v Bratislave. Blumentálska partia vznikla za účasti 10 zakladajúcich inštitúcií a organizácií zo širšieho okolia blumentálskeho kostola ako stredobodu zóny zastupujúcich súkromný, verejný a neziskový sektor.

2020

Tento rok boli naše činnosti rozšírené o podporu spoločnosti v náročných časoch nastupujúcej pandémie COVID-19.

Hneď na jej začiatku, na jar v roku 2020 v súvislosti s nedostatkom ochranných prostriedkov pred koronavírusom, sme zabezpečili rúška a iné ochranné pomôcky. Tie sme následne distribuovali do vybraných zdravotníckych zariadení v Bratislavskom kraji. Väčšinu svojho úsilia sme presmerovali na aktivity spojené s riešením situácie s pandémiou. Počas trvania pandémie sme sa podieľali na zvyšovaní kapacít na nonstop psychologickú podporu a krízovú intervenciu. Zastrešovali sme organizáciu, administratívne, manažérske činnosti a poskytli sme potrebné priestory na prevádzku linky dôvery. Aj napriek tomu sme naplno realizovali program Roots & Shoots on-line a aspoň malou časťou sme takto podporili učiteľov, žiakov a ich komunity.

2021

Program Roots & Shoots sme aj napriek pandémii dokázali rozšíriť na 20 základných a stredných škôl po celom Slovensku, kde bolo realizovaných 25 projektov.

Realizovali sme pilotný program R&S určený pre vysokoškolákov. V rámci programu Roots & Shoots sme začali poskytovať pre pedagógov akreditované inovačné vzdelávanie, ktoré ma za cieľ uplatnenie najnovších poznatkov a skúseností z praxe v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania, ako aj výchovy a vzdelávania pre udržateľný rozvoj a komunitné vyučovanie. Tento program v úvodnom ročníku absolvovalo 25 pedagógov.

2022

Úvod roka 2022 bol spojený s vojenským konfliktom na Ukrajine. Ľudsky nás šokovali hrôzy vojny.

Preto sme sa s ďalšími partnermi Kiwanis Children’s Fund, Vojcik & Partners, United Hatzalah, Úsmev ako dar a DCO spojili a založili neziskovú organizáciu HelpU. Počas prvých 100 dní konfliktu sme dodali 600 ton potravín liekov, hygienických produktov, vzdelávacích pomôcok, generátorov a iných potrebných zariadení. Na jar 2022 sme úspešne zahájili projekt na obnovu mokradí na Záhorí, financovaný z Nórskych grantov a ŠR SR 1CC04P01 Mokrade pre život a prosperitu. Zámerom projektu je stabilizácia biodiverzity a ekosystémov miestnych mokradí a zvýšenie povedomia o dôležitosti mokradí pre zdravie a blahobyt ľudí ako aj udržateľné poľnohospodárstvo, či slow turizmus.

V rámci programu Roots & Shoots úspešne pokračujeme v rozširovaní programu na základné, stredné a vysoké školy. Novinkou pre tento rok je pilotný projekt Roots & Shoots s poisťovňou Zurich, ktorý prepája študentov a súkromnú sféru v spoločných komunitných projektoch s témou udržateľného rozvoja. V roku 2022 sme úspešne zahájili aj aktivity v oblasti sociálnych inovácií a to v oblasti civilnej ochrany, keďže po efektívnej spolupráci s Dobrovoľnou Civilnou Ochranou (DCO – www.dzbco.sk) na projekte HelpU zo začiatku roka sme sa s DCO pustili do plánovania a realizácie projektov slúžiacich nám všetkým.

2023

V roku 2023 plánujeme rozšíriť program Roots & Shoots na ďalšie základné, stredné a vysoké školy na Slovensku a súbežne ponúknuť ich pedagógom akreditované inovačné vzdelávanie.

Budeme pokračovať vo vytváraní bezpečného priestoru pre študentov vysokých škôl a súkromný sektor, ktorý umožní akvizíciu a on-boarding nových talentov. Tento projekt je založený na metodike Roots & Shoots a riešení výziev v oblasti udržateľného rozvoja.

Plánujeme tiež zaviesť vzdelávacie programy v oblasti udržateľného rozvoja a obehového hospodárstva pre širokú verejnosť. V oblasti ochrany a obnovy biodiverzity budeme pokračovať v obnove mokradí vďaka projektu ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu. Strategickou sa pre nás stane spolupráca s DCO a spoločné aktivity v oblasti civilnej ochrany.

Náš domov

Búdka 22

Búdka 22 zastrešuje komunitu aktérov presadzujúcich posilňovanie zodpovednosti každého z nás za spoločnú budúcnosť. Spoločne hľadáme, vytvárame a presadzujeme také nástroje, ktoré zaisťujú systémovú zmenu reagujúcu na kľúčové spoločenské výzvy súčasnosti. Búdka 22 je priestor určený pre prácu, zdieľanie, inšpiráciu či vzdelávanie.

Náš nadačný dom Búdka 22 prešiel v roku 2017 rekonštrukciou a svojich prvých rezidentov privítal v novembri 2017. Búdka 22 je modelovým domom, ktorý sa riadi princípmi udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky. Zastrešuje komunitu organizácií pôsobiacich v environmentálnej oblasti a v oblasti sociálnych inovácií. 

Organizácie sídliace v dome Búdka 22 sú naprieč širokým spektrom neziskového, vedeckého či biznis sektora. Dom poskytuje nielen pracovný priestor pre zastrešované subjekty, ale súčasne aj priestor pre vzdelávacie, kultúrne či spoločenské aktivity určené pre širokú verejnosť tak, aby sa myšlienky na ktorých jednotlivé participujúce organizácie pracujú, mohli ďalej šíriť.