Povinne zverejňované zmluvy a verejné obstarávanie

Povinne zverejňované zmluvy v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. a v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211 /2000 Z. z.

Zmluva: Partnerská dohoda uzatvorená medzi Prijímateľom Green Foundation, nadácia a Partnerom 1 Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, o. z. v rámci projektu ACC04P01 „Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy (angl. Wetlands for life and well-being: Morava river alluvium ramsar site restoration)“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Zmluva: ACC04P01_PartnerskaDohoda.pdf

Príloha 1 k Zmluve: P1_ACC04P01_PonukaNaPoskytnutieGrantu_Priloha1.pdf

Príloha 2 k Zmluve: P2a_ACC04P01_Projektova zmluva_final.pdf a P2b_ACC04P01_VZP_final.pdf

Zmluva: Partnerská dohoda uzatvorená medzi Prijímateľom Green Foundation, nadácia a Partnerom 2 Norsk Institutt for Naturforskning – NINA v rámci projektu ACC04P01 „Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy (angl. Wetlands for life and well-being: Morava river alluvium ramsar site restoration)“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Zmluva: ACC04P01_PartnerskaDohoda.pdf

Príloha k Zmluve: ACC04_Application_18102021read.pdf

Dodatok č. 1 – Amendment GF vs NINA

Dodatok č. 2 – Amendment GF vs NINA 22.6.2022

ENVIROFOND, č. Zmluvy E451208U06

Objednávka – položka č. 5.pdf

Objednávka – položka č. 6

DVP – Položka č. 1.pdf

DVP – Položka č. 2.pdf

DVP – Položka č. 3.pdf

DVP – Položka č. 4.pdf

Výzva na predloženie ponuky v rámci zákazky „Mokrade pre život a
prosperitu: obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy“

Druh zákazky: stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky.pdf

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky.docx

Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy o dielo.docx

Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií.docx

Príloha č. 4 – Hydrogeologická Štúdia.pdf

Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia.pdf

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu ACC04P01 „Mokrade pre život a prosperitu: obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy“

ACC04P01 Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác – podpísaná.pdf

ACC04P01 Dodatok k Zmluve o dielo na dodanie stavebných prác – podpísaný.pdf

ACC04P01 Dodatok 2 k Zmluve o dielo na dodanie stavebných prác – podpísaný.pdf

Objednávky ku grantu 0446/2023: S komunitou to dokážeme: súcitným lídrom sa môže stať každá žiačka a každý žiak – podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže

GF Objednávka Príručka.pdf

GF Objednávka konferencia – priestory.pdf