Ministerstvo životného prostredia SR a Green Foundation uzavreli Projektovú zmluvu na realizáciu projektu. Konkrétne ide o projekt „ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy“ v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s grantom vo výške 624 969,00 EUR. Projektová zmluva je účinná od 22.2.2022.

Green Foundation je lídrom konzorcia realizujúceho predmetný projekt. Ďalšími členmi konzorcia sú Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZNórsky inštitút pre výskum prírody.

Hlavným cieľom projektu je do 04/2024 obnoviť minimálne 210.000 m2 degradovaných mokradí patriacich do ramsarskej oblasti rieky Moravy v katastrálnom území obce Malé Leváre.

Projekt je realizovaný v období od 2/2022 – 4/2024.

Projektová zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv: 249/2021/7.7

Tím konzorcia sa spojil s lokálnymi vlastníkmi pôdy, ktorí sa rozhodli venovať opustené lúky a extenzívne poľnohospodársky využívanú pôdu na obnovu miestnych mokraďových ekosystémov. Chceme veriť, že tento kladný precedens podporí ďalších vlastníkov pôdy v regióne k obnove mokradí, či prechodu na ekologické a udržateľné poľnohospodárstvo.

Našou spoločnou víziou je vytvoriť miesto vhodné pre oddych a edukáciu o význame miestnych mokradí. Miesto s bohatou biodiverzitou, plné synergií s inými projektami a aktivitami v okolí, s kladným dopadom na obyvateľov, či turistov. Pri plánovaní náučného chodníka myslíme aj na ľudí s poruchami autistického spektra, ku ktorým bude chodník „priateľský“.

Povinne zverejňované zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. a v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211 /2000 Z. z.

Partnerská dohoda uzatvorená medzi Prijímateľom Green Foundation, nadácia a Partnerom 1 Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, o. z. v rámci projektu ACC04P01 „Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy (angl. Wetlands for life and well-being: Morava river alluvium ramsar site restoration)“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.
ACC04P01_Partnerska-dohoda.pdf
Partnerská dohoda uzatvorená medzi Prijímateľom Green Foundation, nadácia a Partnerom 2 Norsk Institutt for Naturforskning – NINA v rámci projektu ACC04P01 „Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy (angl. Wetlands for life and well-being: Morava river alluvium ramsar site restoration)“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.
ACC04P01_Partnerska-dohoda-2.pdf
Dodatok-c.1.pdf
Dodatok-c.2.pdf