Udžateľnosť a sociálne inovácie

Akadémia sociálnej ekonomiky

Green Foundation stála spolu so Slovenskou sporiteľňou a Nadáciou Slovenskej sporiteľne pri založení Akadémie sociálnej ekonomiky.

Jej zámerom je, aby sa neziskové organizácie naučili podnikať, získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj na dosahovanie spoločenského prospechu. Ambíciou projektu je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít.

Tým sa prispeje k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Green Foundation ukončila svoje pôsobenie v predmetnom projekte v roku 2019.

Ďalšie projekty z programu Udžateľnosť a sociálne inovácie